Rapport

Verwerkingsroutes van afvalhout. Mogelijkheden en milieukundige evaluatie middels mLCA

Voor Rijkswaterstaat voerde CE Delft een onderzoek uit naar houtverwerkingsroutes na gebruik. Het rapport gaat in op:

  • bestaande en in opkomst zijnde verwerkingstechnieken per type hout;
  • kosten van houtverwerking;
  • milieukundige vergelijking van verwerkingsvormen voor houtafval.

De mogelijke verwerkroutes vrijkomend hout zijn in beeld gebracht met een visualisatie.

De milieukundige analyse is uitgevoerd volgens het principe van ‘multicyclus LCA’ (mLCA). Hierbij wordt gekeken naar meerdere keren opeenvolgende verwerking. Alle verwerkroutes van hout kunnen leiden tot een netto milieuvoordeel: de impact voor verwerking is dan lager dan de impact van het produceren van een vergelijkbaar product uit virgin grondstoffen. Bij recycling is het behalen van milieuvoordeel afhankelijk van gebruik van duurzame energie, de milieu-impact van toegepaste hulpstoffen (bindmiddelen, hulpstoffen bij recycling) en van het type vermeden virgin product.

Cascadering van hout is milieukundig zinvol. Hergebruik van hout, daarna recycling en daarna pas eventueel verbranding levert meer milieuwinst op dan directe verbranding van het hout. Dit geldt voor alle onderzochte milieueffecten, maar met name ook voor landgebruik. Qua klimaatimpact is cascadering nog gunstiger als ook langdurige opslag (decennia) van biogene CO2 gerealiseerd en inbegrepen wordt.

Bij verbranding van hout komt het biogene CO2, dat in het hout was opgeslagen, vrij. Voor het tegengaan van het broeikaseffect is het dus zinvol om verbranding zo lang mogelijk uit te stellen, of zelfs volledig te voorkomen.