STREAM Goederenvervoer

In 2016 is een update en uitbreiding uitgevoerd van STREAM-goederenvervoer (Study on TRansport Emissions of All Modes). Op basis van het STREAM model wordt in het rapport een overzicht gegeven van emissiekentallen per tonkilometer. Met behulp van de kentallen kunnen vragen beantwoord worden als: Is het beter om goederen per schip, trein of per vrachtwagen naar Duisburg of naar Litouwen te vervoeren? De modaliteit, de emissietechnologie en de logistiek karakteristieken en het soort emissies, bijvoorbeeld CO2 of luchtverontreinigende stoffen, beïnvloeden het antwoord. (Er is ook een STREAM-personenvervoer).

Het STREAM-model berekent de emissies van de verschillende vervoerwijzen, rekening houdend met verschillende variabelen. Het model kan een overzicht geven van de verschillende vervoerswijzen, en daarmee kunnen multimodale vergelijkingen gemaakt worden of footprintberekeningen worden uitgevoerd. Er kan worden gerekend met parkgemiddelde emissiekentallen , maar het is ook mogelijk om de modelparameters aan te passen naar specifieke technieken of brandstoffen..

Er kan bijvoorbeeld een vergelijking worden gemaakt tussen afvoer van goederen naar de haven via een nabij gelegen kanaal met een gemiddeld binnenschip, of met schone vrachtauto’s.

Het STREAM-model maakt gebruik van gegevens die breed geaccepteerd zijn door wetenschap, bedrijfsleven en overheid. Een betrouwbare methode dus, die steeds wordt aangepast op basis van de nieuwste feiten en cijfers.Tailor-made oplossingen voor bedrijven

Voor bedrijven wordt het steeds belangrijker om inzicht te hebben in de milieueffecten van hun transport, omdat klanten vragen stellen over de milieubelasting van het vervoer en de maatregelen die ze nemen om die terug te dringen. CE Delft kan met het STREAM-model en de methodieken hierachter bedrijven meehelpen bij het opzetten van carbon footprint berekeningen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van openbare gemiddelde emissiefactoren, maar CE Delft kan ook tailor-made emissiefactoren opstellen, waarbij rekening gehouden wordt met bijvoorbeeld de goederensoort, de transportafstand, de bedrijfsspecifieke beladingsgraad en andere hierboven  genoemde parameters.
Als ondersteuner van het programma Duurzame Logistiek  hebben we uitgebreider ervaring met het samenwerken met vervoerders en verladers. CE Delft kan helpen bij het in kaart brengen van de uitstoot is van de vloot. Daarnaast kan CE Delft ondersteunen bij het ontwikkelen van een emissiecalculator als onderdeel van een logistiek planningspakket. Voorbeelden van projecten van CE Delft zijn de  Emissiescan Logistiek en de ABCO2 tool.

Uw contactpersoon

Voor meer informatie over STREAM kunt u contact opnemen met Matthijs Otten