Elektrisch vervoer

Elektrisch vervoer is sterk in opkomst, met name in het personenvervoer en in mindere mate in de stedelijke goederendistributie. Het heeft de potentie om op termijn een grote bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het wegvervoer, maar kent nog vele barrières en onzekerheden.

CE Delft heeft veel expertise over de technische, beleidsmatige en gedragsmatige barrières en kennis van de milieueffecten van de voertuigproductie en de hele energieketen van elektrisch rijden.  Door onze kennis van de verkeers- én elektriciteitssector  weten we ook veel over interactie met de elektriciteitsopwekking en de kansen die elektrisch rijden biedt voor de verduurzaming van de energievoorziening.
Verder kunnen we de effecten van de huidige en de verwachte kostendalingen in beeld brengen met ons Total Cost of Ownership model COSTREAM en het prijselasticiteitenmodel CEPAIA. Die geven ook inzicht in de effecten van fiscale stimulering en de prijsgevoeligheid van autokopers. Naast kennis over de voertuigen beschikt CE Delft over veel kennis van de elektriciteitssector. We kunnen op wijkniveau aangeven wat de groei van elektrische auto's betekent voor de distributie van elektriciteit. Ook biedt het de mogelijkheid om interacties tussen elektrisch vervoer en de energiemarkt/-netten (bijv. als buffer voor schommelingen in vraag en aanbod) in kaart te brengen. Met het rekenmodel CELINE is CE Delft bovendien in staat een inschatting te maken van het benodigd aantal laadpalen.
Tot slot heeft CE Delft veel ervaring in het peilen van de voorkeuren van autokopers via consumenten- of markt onderzoek. De keuze voor een auto wordt namelijk niet alleen bepaald door de aanschaf- en gebruikskosten van een voertuig, maar ook door de prestaties (actieradius), het gebruiksgemak (zijn er voldoende laadpunten) en zaken als het imago van elektrische auto’s en het vertrouwen dat consumenten hebben in een nieuwe technologie.

Speerpunten

  • Huidige en toekomstige milieueffecten en kosten van elektrisch rijden, inclusief de effecten van de elektriciteitsmix.
  • Marktonderzoek naar de voorkeuren van verschillende typen autokoper voor elektrische auto’s;
  • Het stimuleren van elektrisch rijden via Europees, nationaal en lokaal beleid
  • Analyse van benodigde laadinfrastructuur bij groei elektrisch vervoer inclusief interacties met de energiemarkt en -netten
  • Ontwikkeling en evaluaties van scenario’s voor het toekomstig potentieel van elektrisch rijden.

Onze opdrachtgevers

Opdrachtgevers zijn onder meer: ministeries van Infrastructuur & Milieu, Economische Zaken en Financiën, het Planbureau voor de Leefomgeving, de Europese Commissie,  Nederlandse en internationale  NGO’s (Natuur en Milieu, Transport & Environment (T&E), International Council on Clean Transportation) en bedrijven, bijvoorbeeld Louwman & Parqui (importeur van Toyota) en Opel Nederland.

Uw contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anco Hoen