Nieuws

Klimaatcrisis Beleid Team overhandigt eindadvies aan staatsecretaris Yeşilgöz

Delft, donderdag 18 november 2021

Persbericht – Klimaatcrisis Beleid Team overhandigt eindadvies aan staatsecretaris Yeşilgöz

Het Klimaatcrisis Beleid Team (KBT) adviseert de Nederlandse overheid een permanent, onafhankelijk en breed wetenschappelijk adviesorgaan voor klimaatbeleid op te zetten. Daarnaast pleit het KBT voor een actieve ondersteuning van het ambitieuze EU-klimaatbeleid en inzet op internationale beleidscoördinatie, gericht op CO2-beprijzing. Het laatste advies is vandaag, donderdag 18 november 2021, aangeboden aan staatsecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Klimaat en Energie) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het Klimaatcrisis Beleid Team overhandigde donderdag 18 november 2021 digitaal de zes adviezen en het afsluitende advies, waarin zij pleiten voor de oprichting van een onafhankelijke adviesraad voor klimaatbeleid.

Nederland kan nu al nationale instrumenten invoeren, zoals een koolstofbudget voor de ESR-sectoren (gebouwen, mobiliteit, landbouw). Het KBT adviseert nationale normen voor de CO2-emissie per eenheid geleverde energie (kWh) of volume (m3), of aanscherping van de bijmengverplichting voor motorbrandstoffen (zie het advies over mobiliteit). Tevens kunnen alle bestaande energie- en brandstofheffingen deels worden omgezet naar CO2-heffingen, om de juiste incentives te creëren voor emissiereductie. Wanneer op termijn internationale systemen zijn opgezet, kunnen deze nationale beleidsinstrumenten daarin opgaan (notitie nationaal ETS voor gebouwen en transport) .

Onafhankelijk adviesorgaan
Dit adviesorgaan voor klimaatbeleid kan snel, gevraagd en ongevraagd, advies geven over het te voeren Nederlandse klimaatbeleid. Andere landen (Groot-Brittannië, Denemarken en Finland) hebben soortgelijke adviesorganen in het leven geroepen om de ambities van de politiek met zekerheid te realiseren. Ook de Raad van State (RvS), de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) steunen een dergelijke adviesorgaan.

Een aantal Nederlandse wetenschappers en experts vanuit diverse disciplines (economie, techniek en gedrag) heeft zich afgelopen maanden op initiatief van CE Delft tijdelijk verenigd in een onafhankelijk Klimaatcrisis Beleid Team (KBT). In zes eerdere adviezen heeft het KBT haar visie gegeven op snel en effectief klimaatbeleid om de Europese doelstellingen te halen. De kern bestaat uit:

  1. Nut en noodzaak: Een helder verhaal over de nut en noodzaak van een consistent crisis klimaatbeleid.
  2. Krachtig beleid in de vorm van strikte jaarlijkse afnemende koolstofbudgetten.
  3. Aanvullend overheidsbeleid voor het behalen van de gestelde jaarlijkse CO2-reductie, door het verlenen van hulp aan burgers en bedrijven.
  4. Eerlijke verdeling van lusten en lasten over grote bedrijven, mkb, hoge en lage inkomensgroepen om de klimaattransitie te laten slagen. Dit is tevens een belangrijke voorwaarde voor het creëren van voldoende draagvlak en betrokkenheid vanuit de samenleving.

Het KBT bestaat uit: