Rapport

Beleidssporen voor de warmtetransitie gebouwde omgeving. Achtergrondrapport

In 2050 moet de gebouwde omgeving klimaatneutraal zijn, met een vastgelegd tussendoel in 2030. Gemeenten hebben hierin het voortouw. Ondanks alle inspanningen zien we dat de processen te langzaam gaan om de doelen te halen. Er is een aanvullend pakket instrumenten nodig. Dat pakket zal dwingendere maatregelen bevatten. Om daarvoor voldoende draagvlak te krijgen zullen, zeker in de beginfase, ook subsidies nodig zijn.

In dit rapport heeft CE Delft voor de G4-gemeenten vier onderscheidende beleidssporen uitgewerkt ter ondersteuning van het ontwikkelen van een samenhangend beleidspakket om de warmtetransitie mee te bereiken. De beleidssporen zijn vergeleken op de zekerheid van het doelbereik, keuzevrijheid, de woonlasten, het benodigde budget om woonlastenneutraliteit te verkrijgen en het daarvoor benodigde Rijksbudget.