Rapport

Biofuels and their global influence on land availability for agriculture and nature

In opdracht van Unilever International heeft CE een verkenning uitgevoerd naar transportbrandstoffen uit biomassa en de effecten op het wereldwijde landgebruik. Binnen en buiten Nederland en de EU neemt de vraag naar biobrandstoffen de laatste jaren sterk toe, als gevolg van (nieuw) overheidsbeleid dat het gebruik hiervan financieel stimuleert of verplicht. De verwachting is dat het beleid de komende jaren nog verder wordt ge�ntensiveerd, waardoor de groei verder zal doorzetten. Voor de productie van deze brandstoffen zijn grote hoeveelheden grondstoffen nodig. Op dit moment zijn dat dezelfde landbouwproducten die voedselproducenten gebruiken, waardoor er een directe concurrentie is ontstaan tussen biobrandstof- en voedselproducenten. Daarnaast wordt wereldwijd het mondiale landbouwareaal vergroot om aan de extra vraag naar deze grondstoffen te voldoen. Dit leidt tot een bedreiging van de mondiale en regionale biodiversiteit. Zowel de concurrentie met de voedselindustrie als ook de druk op natuur en biodiversiteit kunnen onder andere worden verkleind door biobrandstoffen in te zetten die een hoge CO2-reductie per hectare bereiken. Ontwikkeling in de landbouw �n in de productietechnieken van de biobrandstoffen zijn hiervoor cruciaal. Deze en andere conclusies kunt u nalezen in dit rapport. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Geert Bergsma.