Rapport

Biofuels on the Dutch market. Update: data for 2013

In opdracht van de milieuorganisaties Greenpeace Nederland, Natuur & Milieu, ActionAid, IUCN NL en Milieudefensie heeft CE Delft ook dit jaar een update opgesteld van de ranking van brandstoffenleveranciers op basis van de gemiddelde CO2-uitstoot van de biobrandstoffen die deze leveranciers in Nederland bijmengen. Deze update bevat de ranking op basis van de data over 2013. Daarnaast is dit jaar ook de Nederlandse productie van biobrandstoffen in kaart gebracht.
De trend naar duurzamere biobrandstoffen zet door
Ten opzichte van eerdere jaren is de gemiddelde broeikasgasintensiteit van de bijgemengde biobrandstoffen verder afgenomen. Dit is het gevolg van een verdere vergroting van het aandeel biobrandstoffen uit afval en residuen. Deze brengen aanzienlijk lagere broeikasgasemissies met zich mee dan biobrandstoffen uit voedselgewassen.
De verschillen tussen oliemaatschappijen blijven aanzienlijk: de bedrijven die het beste presteren in deze ranking; Salland en Esso, mengen biobrandstoffen bij die gemiddeld zo’n 85% besparing opleveren ten opzichte van fossiele brandstoffen, de hekkensluiters bereiken rond de 45% besparing. Hierbij zijn zowel de directe als ook de indirecte broeikasgasemissies meegenomen.
Nederlandse productie van biobrandstoffen minder duurzaam 
De biobrandstofproductie in Nederland is aanzienlijk groter dan de consumptie zelf, er wordt ook veel geproduceerd voor de export. Biobrandstoffen uit afval en residuen hebben in andere landen een veel minder groot aandeel dan in Nederland. Het is dan ook te verwachten dat het aandeel biobrandstoffen uit voedselgewassen aanzienlijk groter is in de productie voor de export dan in de biobrandstoffen voor de Nederlandse markt. Deze markt is echter aanzienlijk minder transparant, er zijn geen gegevens beschikbaar over de gebruikte grondstoffen of de duurzaamheid van de geëxporteerde biobrandstoffen.

Auteurs

Meer over