Rapport

Bringing biofuels on the market

Het CE Delft-/TNO-rapport ‘Bringing biofuels on the market’ biedt lezers een "biobrandstof-handboek" -een integraal overzicht van de verschillende typen biobrandstof en de technische mogelijkheden om de biobrandstofvolumes die in 2020 in EU-lidstaten vermoedelijk zullen worden gebruikt daadwerkelijk op de markt te brengen. 

De conclusie van deze studie is dat als de huidige grenzen voor bijmengen (‘blending limits’) voor biodiesel (FAME) in diesel (B7) en bio-ethanol in benzine (E10) volledig worden benut, het technisch mogelijk is om een maximumaandeel van 7,9% biobrandstoffen in de EU-transportsector in 2020 te behalen. 

 
Een belangrijke bijdrage kan worden geleverd door meer gebruik te maken van geavanceerde biobrandstoffen, door het bijmengen van zgn. ‘fungible fuels ’ in diesel (b.v. HVO en BTL) en door gebruik te maken van hogere ethanol-blends in compatibele voertuigen (b.v. E20). Meer gebruik van biomethaan (vooral bio-CNG) en hogere biodiesel-blends (FAME) kunnen ook een bijdrage leveren.

Het is echter essentieel dat zowel regeringen als bedrijven binnen 1-2 jaar beslissingen nemen over de te volgen strategieën en de nodige acties ondernemen met betrekking tot zowel brandstoffen en voertuigen, zodat deze strategieën effectief en tijdig kunnen worden ingezet. Hoewel er diverse technische opties beschikbaar zijn, vereisen ze vaak aanzienlijke tijd en inspanning voor ze geïmplementeerd kunnen worden en hun volle potentieel worden behaald.

Grootschalige verwezenlijking van de opties voorbij de huidige ‘blending limits’ vereist nieuwe, gerichte beleidsmaatregelen, die in veel gevallen moeten worden aangevuld met nieuwe brandstof- en voertuignormen, aanpassing van motoren en brandstofdistributiesystemen, enzovoort. Beleidsmaatregelen ten aanzien van het op de markt brengen van deze voertuigen, brandstoffen en blends zullen vermoedelijk ook veel belangrijker worden dan momenteel het geval is. Hoewel elke lidstaat een eigen strategie zal ontwikkelen die past bij zijn eigen markt en nationale beleidsdoelen, is er bij deze ontwikkelingen een belangrijke facilitaire rol voor de EU weggelegd.