Rapport

Cascading of Biomass
13 Solutions for a Sustainable Bio-based Economy

Slimmer en efficiënter gebruik van biomassa (ook wel cascadering genoemd) kan in 2030 voor bijna 30% bijdragen aan de gewenste vermindering van uitstoot van broeikasgasemissies in Europa ten opzichte van 2010. Milieu, en specifiek het broeikaseffect, staan hoog op de duurzaamheidsagenda van Nederland en Europa. Het versterken en uitbreiden van de ‘biobased economy’ wordt gezien als een goede manier om milieu-impacts te reduceren en broeikasgasemissies te verminderen. Omdat ook de hoeveelheid hernieuwbare grondstoffen beperkt is, is het belangrijk biomassa zo slim en efficiënt mogelijk in te zetten.

CE Delft heeft berekend dat cascadering van houtige biomassa, van reststromen uit de landbouw en de industrie en van afval, een significante bijdrage kan leveren aan een duurzame economie. De dertien opties die zijn doorgerekend kunnen een CO2-winst opleveren tussen the 332 Mton en 407 Mton CO2 per jaar door o.a. een efficiënter gebruik  van dezelfde hoeveelheid biomassa.

77% van de potentiele CO2-winst wordt gerealiseerd door vier opties:
–    Bio-ethanol uit stro,  toegepast in de chemie
–    Biogas uit mest
–    Grasraffinage
–    Optimalisatie van papierrecycling

Bij cascadering of slimmere benutting van biomassa zijn twee aspecten van belang. Ten eerste gaat het om het maken van keuzes tussen verschillende toepassingen. En omdat de keuze voor een specifieke toepassing de mogelijkheden later in de keten beïnvloedt, is een ketenbenadering belangrijk.

Sommige opties proberen biomassa reststromen zo veel mogelijk en liefst meerdere keren opnieuw in te zetten door de toepassingen slim te kiezen; de biomassa wordt bijvoorbeeld gebruikt om bioplastic te maken die na een aantal keren recycling aan het eind van de levensduur wordt omgezet in elektriciteit en warmte. Andere opties kiezen voor de meest hoogwaardige toepassing; herbruikbaar papier- en houtafval wordt economisch en ecologisch beter ingezet als grondstof voor nieuw papier en spaanplaat in plaats van als energiebron. Tot slot kunnen slimme technieken meerdere componenten uit biomassa gebruiken. Zo kan met grasraffinage een efficiënte mix van eiwitten, vezels, suikers en brandstoffen gemaakt worden.
Opdrachtgever voor de studie was het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M). Het rapport over cascadering is een vervolg op een gezamenlijke studie van PBL en CE Delft begin 2012.