Rapport

CO2-nulmeting gemeente Zoeterwoude

De gemeente Zoeterwoude wil naar een duurzaam en CO2-neutraal Zoeterwoude, en heeft de ambitie om in 2030 40% minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Er is echter nog geen goed beeld van de huidige CO2-uitstoot en de verdeling over de verschillende activiteiten in de gemeente. Daarom heeft de gemeente Zoeterwoude CE Delft gevraagd om een CO2-nulmeting op te stellen.

Dit rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen in energiegebruik en de CO2-emissies in Zoeterwoude. Daarnaast wordt de uitstoot van overige broeikasgassen — zoals lachgas en methaan — besproken. In dit rapport komen de volgende sectoren aan bod: huishoudens, commerciële en publieke dienstverlening, industrie, landbouw, mobiliteit en natuur en landschap.

De belangrijkste conclusies zijn dat industrie de grootste bron is van CO2-uitstoot in Zoeterwoude, en er een hoog aandeel is van overige emissies vanuit de landbouw. Echter, Zoeterwoude heeft weinig directe invloed op deze sectoren, maar kan wel inzetten op stimuleren en verleiden.