Rapport

Contouren en instrumenten voor een Routekaart Groengas 2020-2050

Groengas heeft een realistisch potentieel van 70 PJ/jr (2 bcm) in 2030. Dat levert een CO2-emissiereductie van 3,6 Mton/jr, plus 1-2 Mton/jr aan negatieve emissies. De totale emissiereductie is daarmee 4,6-5,6 Mton/jr, met een nationale kosteneffectiviteit van 140 euro/tCO2. Zoals het kabinet stelt in de appreciatie van het voorlopig klimaatakkoord is het essentieel dat wordt toegewerkt naar marktsturing als hoofdinstrument van het beleid. Toegepast op groengas kan dat door tot 2025 het volume aan groengas van 35 PJ (1 bcm) te stimuleren met SDE+subsidie. Dat vergt een SDE-bedrag van 400 miljoen euro per jaar in 2025. In de tussentijd kan worden toegewerkt naar een marktsturingsinstrument, in de vorm van een verplichting aan energieleveranciers. Daarmee komen de extra kosten om door te groeien naar 70 PJ/jr (2 bcm) groengas in 2030 rechtstreeks bij de afnemers in de markt te liggen. De inzet van dat groengas past tot 2030 het best in de gebouwde omgeving. Na 2030 kan die rol in de gebouwde omgeving geleidelijk worden overgenomen door waterstof, en kan het groengas onder andere in de industrie worden ingezet.
In de Tweede Kamer is de motie-Mulder aangenomen (motie Mulder c.s. 32813-234). Minister Wiebes heeft daarbij aangegeven dat er in 2019 een Routekaart Groengas moet komen. Het is heel goed voorstelbaar dat de in deze notitie voorgestelde beleidsinstrumenten door de Rijksoverheid en de markt in goed overleg nader worden uitgewerkt en worden vervat in een voorstel aan de Tweede Kamer.

Auteurs

Co-auteurs

Met medewerking van Hans Warmenhoven (De Gemeynt)