Rapport

Convenant duurzaamheid biomassa. Jaarrapportage over 2023

In 2015 sloten energiebedrijven en milieuorganisaties het Convenant Duurzaamheid Biomassa (verder genoemd: het Convenant). Het Convenant betreft de duurzaamheid van gesubsidieerde biomassa die voor de bij- en meestook in kolencentrales in Nederland wordt ingezet. Het Convenant schrijft ook voor dat een onafhankelijke partij jaarlijks rapporteert over de geleverde inspanningen en bereikte resultaten.

Deze rapportage beschrijft de geleverde inspanningen en bereikte resultaten over het jaar 2023 rond de inzet van biomassa en de naleving van de duurzaamheidseisen. De data in deze rapportage is aangeleverd door de energiebedrijven. De energiebedrijven hebben vertrouwelijke detaildata aangeleverd op leveringsniveau. Wegens mededingingsregels zijn die in deze rapportage geaggregeerd weergegeven, en gebruiken we om dezelfde reden soms kwalitatieve bewoordingen (zoals ‘het overgrote deel’) in plaats van precieze cijfers.

Biomassa-inzet

In 2023 is in totaal 1.788.550 ton aan biomassa ingezet voor bij- en meestook in kolencentrales in Nederland. Dit is een afname van 31% ten opzichte van 2022. De ingezette biomassa in 2023 bestond voor 97,3 massaprocent uit houtpellets. Van de totale inzet aan biomassa voor bij- en meestook in 2023 bestond 100% uit biogene rest- en afvalstromen (Categorie 5). In 2023 kwam het grootste deel van de biomassa uit Noord-Amerika (71%). Daarnaast kwam nog 19,2% uit Azië en 9,8% uit de EU.

Naleving van duurzaamheidseisen

De wettelijke duurzaamheidseisen zijn in 2023 voor 100% afgedekt conform het RVO-overzicht van afdekking van de eisen. Omdat geen Categorie 1- en 2-biomassa is ingezet (hout uit bossen) zijn de bovenwettelijke eisen niet van toepassing.

Meer over