Rapport

DE in Amsterdam: kansen aan de horizon

Amsterdam heeft zich ten doel gesteld om de CO2-emissie fors terug te brengen: in 2025 40% reductie ten opzichte van de emissie in 1990. Dit ambitieuze doel vraagt om acties op meerdere fronten. Eén is het verhogen van het aandeel duurzame energie (DE). CE Delft heeft dit in een recent uitgevoerde onderzoek verkend welk potentieel dit heeft. De resultaten worden op 5 juni door wethouder Marijke Vos gepresenteerd. Het blijkt dat duurzame energie bronnen een substantiële bijdrage leveren aan het totale primaire energiegebruik in Amsterdam. Het gaat dan vooral om elektriciteitsopwekking uit biomassa, windenergie en benutting van restwarmte. Ten opzichte van de prognose van 83,8 PJ in 2025 ligt het potentieel op ca. 17 PJ: ca. 20%. Dit ligt ruim boven de EU-taakstelling van 14% Duurzame Energie in Nederland in 2020. De duurzame energie draagt ook bij aan minder CO2-emissies. Inclusief twee andere opties komt het uit op ca. 1.170 kton, ca. 30% van de reductie die nodig is om het doel van 2.500 kton CO2 te halen. Het berekende potentieel gaat steeds uit van wat ‘maximaal haalbaar’ wordt beschouwd. De realisatie hiervan vraagt een (zeer) grote inspanning. Dit geldt met name bij de ambities voor: warmtenetten, zonne-energie en micro-WKK. Aan de andere kant geldt wel dat door technische ontwikkeling prijzen dalen en de penetratie op de markt zal toenemen.

Meer over