Rapport

Doorrekening Zaans Klimaatakkoord 3.0. Stand van zaken CO2-uitstoot Zaanstad en effect van initiatieven en beleidsmaatregelen

De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om tussen 2030 en 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Dit houdt in dat uiterlijk in 2040 netto geen uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen meer plaatsvindt. In het Zaanse Klimaatakkoord presenteert de gemeente de verschillende maatregelen en initiatieven in het kader van de energietransitie, circulaire economie en gezonde leefomgeving in Zaanstad.

In 2021 heeft CE Delft de CO2-effecten doorgerekend van de maatregelen en initiatieven in het Zaans Klimaatakkoord 2.0. In het najaar van 2022 is het Zaanse Klimaatakkoord 3.0 gepubliceerd. Daarom heeft de gemeente aan CE Delft gevraagd om de doorrekening uit 2021 te actualiseren, zodat de laatste ontwikkelingen van de bestaande maatregelen én de nieuwe maatregelen uit het Zaans Klimaatakkoord 3.0 hierin worden meegenomen. De vraag die hierbij centraal staat, is als volgt:

‘In hoeverre zal de Zaanse doelstelling van klimaatneutraal tussen 2030 en 2040 worden gerealiseerd met voorgenomen beleid en in hoeverre wordt de landelijke doelstelling van 2050 gehaald?

We hebben veertien landelijke ontwikkelingen en dertien Zaanse maatregelen en initiatieven geselecteerd, die voldoende concreet zijn om door te rekenen en/of een significant effect hebben. Het effect van deze maatregelen op de emissies in 2030 is een reductie van circa 30% ten opzichte van 2020. Dit loopt op naar 53% in 2040 en 60% in 2050. Hiermee wordt de doelstelling van klimaatneutraal in 2040 dus niet behaald. Hoewel de doorgerekende maatregelen niet alle maatregelen en ontwikkelingen omvatten, is er hoe dan ook sprake van een grote restopgave om in 2040 te voldoen aan de doelstelling.

Meer over