Rapport

Duurzaamheid en energiearmoede gemeente Waterland

CE Delft heeft in opdracht van de rekenkamercommissie Waterland onderzoek uitgevoerd naar het beleid dat de gemeente Waterland inzet om duurzaamheid onder haar inwoners te stimuleren en energiearmoede tegen te gaan.

We concluderen dat de maatregelen die gemeente Waterland neemt in zekere mate bijdragen aan de visie om in 2050 energieneutraal te zijn. Er is echter niet genoeg capaciteit en structureel budget beschikbaar gesteld om deze doelstelling te behalen. Dit speelt overigens in het grootste deel van de kleine gemeenten in Nederland.

Ook is gekeken naar de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad en de wijze waarop de raad deze rol invult. Geconcludeerd wordt dat de raad in staat wordt gesteld om de kaderstellende rol te pakken, maar dat er geen eenduidige kaders zijn vastgesteld in de afgelopen jaren. De raad wordt niet in de gelegenheid gesteld om haar controlerende rol op een adequate wijze in te vullen, maar onderneemt zelf ook geen stappen om deze rol op te pakken.

CE Delft  adviseert het college van gemeente Waterland onder meer om bij het opstellen van nieuw beleid duidelijk te zijn wat de beleidskaders zijn, en om beleid te voorzien van heldere tussendoelen.  Ook wordt geadviseerd om een nieuwe visie op het energiearmoedebeleid op te stellen, en de verschillende rijksregelingen te bundelen in een samenhangend programma voor haar inwoners.

De gemeenteraad van Waterland wordt geadviseerd om het college te verzoeken om heldere tussenrapportages en zelf nieuwe prestatie-indicatoren vast te stellen en voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen voor de opgave om energieneutraal te worden.