Rapport

Ex-postevaluatie energie-efficiëntie convenanten MJA3 en MEE. Periode 2013-2020 met doorkijk naar gehele uitvoeringsperiode

Dit rapport evalueert de effectiviteit en efficiëntie van de Nederlandse convenanten voor energie-efficiëntie (MJA3 en MEE) voor de periode 2013-2020.

De conclusies zijn als volgt:

  • De convenanten voldeden grotendeels aan de randvoorwaarden voor effectiviteit en behaalden over het algemeen de gestelde doelen.
  • Er is echter geen hard bewijs gevonden dat de convenanten doeltreffend waren, aangezien andere factoren ook hebben bijdragen aan het verbeteren van energie-efficiency.
  • De overheidskosten voor de convenanten waren lager dan bij andere instrumenten.
  • Bedrijven waardeerden vooral kennisdeling en saamhorigheid binnen de branche.

Als aanbevelingen worden gegeven:

  • Geen vervolg te geven aan de huidige convenanten in hun huidige vorm.
  • Alternatieve instrumenten voor kennisdeling en stimuleren van een gezamenlijk proces zoals het ontwikkelen van routekaarten per sector.
  • Inzetten op keteneffecten in energiebesparing door middel van andere instrumenten (bijv. duurzaam inkopen).
  • De rol van toezichtsautoriteiten in relatie tot energiebesparing meer verduidelijken.