Rapport

Goed gebruik van biomassa

Biomassa kan in verschillende sectoren gebruikt worden om economie te verduurzamen. Duurzame biomassa is echter beperkt beschikbaar. Het is daarom zaak om biomassa juist daar in de economie in te zetten waar het de meeste meerwaarde heeft.
 
In dit project voor Platform Groene Grondstoffen en Platform Nieuw Gas met medewerking van Platform Duurzame Elektriciteit heeft CE Delft een analyse gemaakt waar biomassa op basis van objectieve criteria het beste ingezet zou kunnen worden. Als hoofdcriteria zijn lage kosten per ton CO2-reductie en een hoge CO2-reductie per ha vruchtbaar landgebruik gehanteerd. Met name inzet van biomassa in de staalsector, de elektriciteitssector, de chemie en mestvergisting scoren goed op de criteria. De huidige inzet van biomassa in de transportsector (1ste generatie) scoort niet goed. Op de langere termijn is te verwachten dat ook bredere inzet van biomassa in de gassector en tweede generatietechnieken voor transport interessante opties kunnen worden. De daadwerkelijke inzet van biomassa wordt zeer sterk bepaald door overheidbeleid. Op dit moment stuurt de overheid biomassa naar de energie en transportsector middels subsidies en verplichtingen. Vanuit een "goed gebruik" gedachte zou het verstandig zijn om ook de inzet van biomassa in de staalsector en de chemiesector mee te nemen in het beleid en minder te focussen op korte termijn inzet in het transport. In het project is een eerste verkenning gedaan van beleidsopties die het level playing field voor biomassasectoren verbeteren. Meest kansrijke lijken op termijn een set van duurzaam verplichtingen voor alle relevante sectoren in Europa of een set van CO2-normen per product voor alle relevante sectoren. Een subsidiesysteem voor alle biosectoren zoals nu geldt voor bio-elektriciteit wordt in andere sectoren gezien als ongewenst en onhaalbaar.

Meer over