Rapport

Laden voor logistiek bij beperkte netcapaciteit. Mitigerende maatregelen voor bestelauto’s en vrachtwagens

De logistieke sector staat voor een grote verduurzamingsopgave de komende jaren. Verduurzaming betekent vaak een overstap naar batterijelektrische bestelauto’s en vrachtwagens. Gebrek aan capaciteit op het elektriciteitsnetwerk kan echter een belemmering zijn voor deze overstap. Dit rapport biedt mogelijke oplossingen zodat bedrijven alsnog kunnen elektrificeren bij beperkte netcapaciteit.

Stichting Connekt en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur hebben CE Delft gevraagd onderzoek te doen naar mitigerende maatregelen. Mitigerende maatregelen zijn oplossingen die het mogelijk maken meer elektriciteit te gebruiken, ondanks beperkte netcapaciteit. Daardoor kan de elektrificatie van logistiek mogelijk worden als er netcongestie is. In deze studie zijn mitigerende maatregelen uitgewerkt en is het overheidsbeleid in kaart gebracht om deze mitigerende maatregelen te ondersteunen en te versnellen.

Om elektrificatie toch mogelijk te maken als er congestie is, heeft CE Delft zes mitigerende maatregelen uitgewerkt in factsheets die aansluiten bij de kennisbehoefte van logistieke bedrijven. De factsheets omvatten een beschrijving van de maatregel, de voorwaarden waaronder deze geschikt is, welk type bedrijven de maatregel kan leveren en het toekomstperspectief van de maatregel. De maatregelen zijn:

  1. Slim laden en laadstrategie
  2. Batterij
  3. Collectieve laadpleinen
  4. Ongegarandeerde netaansluiting
  5. Energiehub
  6. Tijdelijk aggregaat