Rapport

Leidse energietransitie gebouwde omgeving. Terugkijken op het beleid en vooruitzien naar 2030

De gemeente Leiden heeft CE Delft gevraagd om de effecten van haar uitvoeringsagenda Energietransitie Gebouwde Omgeving 2020-2023 op de uitstoot van broeikasgassen te berekenen. Het doel van de gemeente Leiden is om de geleerde lessen uit deze evaluatie mee te nemen in het opstellen van een nieuwe uitvoeringsagenda in 2023. Deze studie laat zien dat voor de sector gebouwde omgeving verwacht wordt dat de gemeente Leiden in 2030 circa 50% reductie heeft bereikt ten opzichte van 1990.

Een groot deel van deze reductie is het gevolg van landelijke acties en wet- en regelgeving. De bijdrage van de gemeente Leiden is in grote mate afhankelijk van het feit of de gemeente haar voorgenomen beleid uit de transitievisie warmte volgens planning uitvoert.