Rapport

Maatschappelijke kosten en baten van Intelligente Netten

De aanleg van intelligente elektriciteitsnetten – ook wel smart grids genoemd – levert een positieve bijdrage aan de toekomstige energievoorziening. Het leidt tot lagere prijzen voor consumenten en bedrijfsleven. Dit wordt geconcludeerd uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) die door CE Delft en KEMA is verricht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
In de analyse zijn verschillende energiescenario’s tot 2050 doorgerekend.  In vrijwel elk toekomstscenario leveren smart grids een positieve bijdrage; of het nu gaat om wel of geen klimaatbeleid, een groot of klein aandeel decentrale energieproductie  en andere variaties. Dat komt vooral door de te verwachten gedragsverandering van gebruikers als gevolg van variabele energietarieven en kostenbesparing in de netaanleg en elektriciteitsproductie. Uit de recent gestarte proeftuinen voor Intelligente Netten zal duidelijk moeten worden hoe consumenten in werkelijkheid reageren op tijdafhankelijke prijsprikkels.

Tot  nu toe werd aangenomen dat slimme netten vooral nuttig en nodig zijn bij een veel duurzamere energievoorziening, maar uit de MKBA blijkt dat ook een  energievoorziening zonder klimaatbeleid gebaat is bij smart grids.

Met de ‘maatschappelijke kosten-batenanalyse’ zijn alle kosten en baten van intelligente netten integraal in beeld zijn gebracht, ongeacht wie die kosten moet maken.  Tevens is onderzocht of overheidsbeleid nodig is om partijen te bewegen kosten te maken waarbij de baten elders terecht komen.