Rapport

Mogelijkheden CO2-reductie rijksinfraprojecten tot en met 2030

In het kader van de strategie ‘Naar Klimaatneutrale en Circulaire Rijksinfraprojecten’ (KCI) zijn door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor de vijf werksoorten met de grootste klimaatimpact en het grootste materiaalgebruik transitiepaden ontwikkeld. In 2022 zijn voor deze vijf transitiepaden roadmaps opgesteld met maatregelen om de genoemde ambities te halen.

CE Delft heeft een eerste inschatting gemaakt van het CO2-reductiepotentieel dat in 2030 met de maatregelen uit de roadmaps kan worden behaald. Hiervoor zijn berekeningen van een deel van de maatregelen gebruikt, aangevuld met een inschatting van het potentieel van de rest van de maatregelen. Dit onderzoek levert op basis van de inschatting waardevolle kwalitatieve inzichten voor de hele KCI-strategie op. Het vormt een startpunt waarop de komende jaren kan worden doorgebouwd. Dit rapport is een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek.

Meer over