Rapport

Naar een verduurzaming van kunstgras. Welke voorwaarden in subsidieregelingen SPUK en BOSA?

CE Delft heeft in opdracht van de ministeries van VWS en I&W geanalyseerd wat de duurzaamheidsuitdagingen zijn van kunstgrassportvelden. Daarbij komt naar voren dat er verschillende kwesties door elkaar heen spelen, die deels lastig met elkaar te vergelijken zijn:

  • Verspreiden van microplastics naar de omgeving.
  • Vrijkomen van milieubelastende stoffen.
  • Milieudruk en circulariteit.
  • Het toepassen van chemische middelen en gewasbeschermingsmiddelen.

Op al deze aspecten hebben we in dialoog met de branche suggesties voor verduurzaming verzameld. Daarnaast hebben we een visie voor een duurzaam kunstgrasveld opgesteld en vanuit daar een advies gegeven hoe middels criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen en een aanpassing van de BOSA-subsidieregeling stap voor stap gekomen kan worden tot duurzamere kunstgrasvelden in Nederland.

Dit rapport is gebruikt als basis voor de “kamerbrief verduurzaming kunstgrasvelden” van 25 januari 2021 en meegezonden met deze brief naar de tweede kamer als bijlage.