Rapport

Potentials of sector coupling for decarbonisation

De groei van het aandeel hernieuwbare energie zorgt voor grote veranderingen in de gas- en elektriciteitssector. De rol van aardgas zal op termijn afnemen, het aandeel hernieuwbare of anders CO2-vrije gassen zal groeien, power-to-gas technologieën kunnen worden ingezet voor opslag en transport van wind- en zonne-energie. Deze veranderingen zorgen voor een steeds sterkere koppeling van de gas- en elektriciteitssector.

De regelgeving in beide sectoren houdt hier nog geen rekening mee. Zo is de gaswetgeving gericht op aardgas, en houdt de regulering voor elektriciteit en gas nog geen rekening met een dergelijke koppeling. De Europese Commissie heeft daarom een consortium, geleid door Frontier Economics, opdracht gegeven om deze ontwikkelingen te beschrijven, en beleidsopties te identificeren om belemmeringen en gaten in de regelgeving weg te nemen. CE Delft was verantwoordelijk voor het beschrijven van de toekomstige ontwikkelingen in de energievoorziening in de EU, en daarbij in te zoomen op de toekomstige rol van gassen in het energiesysteem.

Het resultaat is een actueel overzicht van de verwachtte rol van gassen (fossiel, biogas, power-to-gas) in de EU energievoorziening, tussen nu en 2050. Dit laat bijvoorbeeld zien dat de vraag naar aardgas eerst nog toeneemt, met name als vervanger van kolen in de energievoorziening, maar daarna sterk terugloopt. Tegelijkertijd zal de rol van hernieuwbare en andere CO2-arme gassen toenemen, vanwege de mogelijkheden voor energieopslag en -transport en vanwege de bestaande infrastructuur.

Dit rapport vormde de basis voor de analyse van de belemmeringen en gaten in de huidige regelgeving door Frontier Economics. Daarbij is zowel naar EU regelgeving gekeken als ook naar nationaal beleid en regelgeving in de EU lidstaten. De analyse heeft een breed scala aan conclusies en aanbevelingen opgeleverd voor beleidsmakers op EU en nationaal niveau.

Auteurs

Co-auteurs

Christoph Riechmann, David Bothe, Catherine Galano, Vikram Balachandar, Theresa Steinfort (Frontier Economics)
Åsmund Jenssen, Adrian Mekki (THEMA Consulting Group)