Rapport

Potentieel van lokale biomassa en invoedlocaties van groengas

In het Klimaatakkoord is de ambitie uitgesproken om 2 miljard kubieke meter (bcm) aan groengasproductie te realiseren in Nederland in 2030. In deze studie voor Netbeheer Nederland komt naar voren dat in een business-as-usual-scenario deze ambitie niet in zicht komt. Echter, bij sterk ondersteunend beleid voor groengas en realisatie van innovatieve vergassingstechnieken, kan 2 bcm groengasproductie in 2030 worden gerealiseerd, gebruikmakend van lokale biomassareststromen. Vanwege de grote potentiële bijdrage van mestvergisting en -vergassing en van de opwaardering van biogas dat momenteel nog in warmtekrachtkoppeling(WKK)-installaties wordt gebruikt, is de ondersteuning van mestvergisters, mestvergassers en opwaarderingsinstallaties van specifiek belang.

In de studie is verkend hoeveel groengas uit lokale biomassa zou kunnen worden ingevoed in het openbare aardgasnet in 2030 en wat de locaties van invoeding zouden kunnen zijn. Hiervoor is bestudeerd hoeveel biomassa er economisch beschikbaar kan komen voor groengasproductie en -invoeding in 2030. De studie beperkt zich tot biomassareststromen. Bij de bepaling van economisch beschikbare biomassa is rekening gehouden met de vraag naar biomassa voor andere toepassingen. De biomassastromen en invoedlocaties zijn ingeschat op Postcode4-niveau.