Rapport

Scenarios for energy carriers in the transport sector

Hoe zou een duurzame toekomstige transportsector eruit kunnen zien? CE Delft heeft in samenwerking met ECN en TNO, in opdracht van het ministerie van I&M,  met betrokken stakeholders scenario’s opgesteld voor de toekomstige mix van energiedragers voor de transportsector. De scenario’s geven een beeld van de verschillende manieren waarop het klimaatdoel voor de verkeerssector van -60% CO2-uitstoot in 2050 kan worden gehaald, met tussenliggende resultaten voor 2020 en 2030. Bovendien geeft de studie aan welke effecten deze ontwikkelingen hebben op kosten, luchtkwaliteit, groene groei, voorzieningszekerheid en veiligheid. Ook geeft de studie de randvoorwaarden die hierbij van belang zijn, bijvoorbeeld qua technologieontwikkeling. Met deze scenario’s is de eerste stap gezet op weg naar een integrale brandstoffenvisie. Het ontwikkelen van deze gezamenlijke visie op de toekomstige energiemix voor de transportsector is één van de afspraken uit het Energieakkoord.
Zie ook de beschrijving van het REST-NL model.