Rapport

Stappen naar de toekomst

Hoofdrapport

In opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp is een vertaling voor het gemeentelijk grondgebied gemaakt van het koploperscenario uit de Routekaart Klimaatneutraal Haaglanden. De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil uiterlijk in het jaar 2050 klimaatneutraal zijn. Door de sterke aanwezigheid van de glastuinbouwsector, heeft Pijnacker-Nootdorp andere uitdagingen dan het grootste deel van de Nederlandse gemeenten. Bijna de helft van de CO2-emissies van Pijnacker-Nootdorp komt van de glastuinbouw in de gemeente. Klimaatneutrale glastuinbouw is dan ook een belangrijk speerpunt in het gemeentelijk beleid.

Hoewel het doel voor Pijnacker-Nootdorp is geformuleerd als klimaatdoel, heeft het beleid ook belangrijke economische en sociale effecten. Als voorbeeld: de energierekening van alle huishoudens in Pijnacker-Nootdorp bedraagt nu 37 miljoen euro per jaar. Bij uitvoering van alle maatregelen daalt dit naar 8 miljoen euro per jaar. Dit pakket van maatregelen zorgt daarmee voor fors lagere woonlasten en ook voor stimulering van de lokale economie.

De belangrijkste aanbevelingen voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp uit de studie zijn:

  • Alle benoemde technische maatregelen zijn noodzakelijk om het einddoel in 2050 te halen. Het is geen kwestie van of/of, maar van en/en, met de kanttekening dat er nog wel enige uitruilmogelijkheden zijn tussen de verschillende technieken in het scenario. De focus van de maatregelen moet liggen bij het klimaatneutraal krijgen van de warmtevoorziening van de bestaande bouw in relatie met de glastuinbouw.
  • De keuzemogelijkheden liggen bij de beleidsmaatregelen die de gemeente treft. Verleidingsmaatregelen hebben meer risico op het halen van het doel dan beleidsmaatregelen, die gericht zijn op garanderen en voorschrijven.
  • De (tussen)doelen voor Pijnacker-Nootdorp zijn als volgt vast te stellen:
    – 2020: 20% hernieuwbare energie, 20% emissiereductie ten opzichte van 1990.
    – 2030: 50% emissiereductie ten opzichte van 1990.
    – 2050: klimaatneutraal

Maatregelcatalogus

De in het rapport gepresenteerde Maatregelcatalogus laat zien dat er vele beleidsmaatregelen (acties) zijn die de gemeente kan kiezen om uit te voeren. De beschreven acties zijn veel concreter uitgewerkt dan de meer globaal beschreven acties in de andere hoofdstukken van het rapport.
Het merendeel van de maatregelcatalogus betreft acties in de sfeer van voorlichten, enthousiasmeren, regie voeren en faciliteren. Inherent aan deze ‘verleidingsmaatregelen’ is dat het effect daarvan in termen van CO2-reductie niet goed vooraf te becijferen valt, vanwege de veelheid aan factoren die een rol speelt bij beslissingen van inwoners en bedrijven. Hoewel het precieze effect van de meeste van deze ‘verleidingsmaatregelen’ dus niet vooraf te berekenen is, heeft de gemeente wel een belangrijke rol in het realiseren van de energietransitie. Het waarmaken van die rol vergt een consistent en langdurig volgehouden beleid.
De Maatregelcatalogus is een losse bijlage van het rapport (Bijlage B).