Rapport

Suggesties voor aanvullend circulaire-economiebeleid

Volgend op de verkiezingen van 22 november 2023 vinden formatiegesprekken plaats over de vorming van een nieuw kabinet. Om deze gesprekken op het terrein van circulaire economie maximaal te faciliteren, brengt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) suggesties voor circulaire maatregelen in kaart en is CE Delft gevraagd om een eerste verkenning te maken van de effecten van deze maatregelen op klimaat, leveringszekerheid, biodiversiteit en overige milieu-impacts.

De mondiale emissiereductie van deze circulaire maatregelen is substantieel en wordt in totaal geraamd op 5 à 8 Megaton CO2-equivalenten. De grootste klimaatwinst wordt naar verwachting gerealiseerd door de Europese norm voor duurzaam koolstof in de chemische industrie. Verder realiseert de subsidieregeling (à la SDE++) voor circulaire technieken een significante CO2-emissiereductie. Ook bij de andere circulaire maatregelen zijn er in verschillende mate positieve effecten te verwachten op het gebied van klimaat, leveringszekerheid en biodiversiteit.

Het rapport is onderdeel van de Verzamelbrief circulaire economie, die 13 februari 2024 naar de Tweede Kamer is gestuurd.