Rapport

Sustainability of biobased plastics. Analysis focusing on CO2 for policies

In 2018 was het marktaandeel van gerecycled kunststof slechts 9% en dat van biobased kunststof slechts 1%. Vanwege de milieuvoordelen van biobased en gerecycled kunststof ten opzichte van fossiel plastic worden verschillende beleidsopties om hun toepassing te stimuleren bestudeerd en besproken.

Deze analyse richt zich ten eerste op het vaststellen en verklaren van de mogelijke klimaatvoordelen die biobased kunststoffen kunnen realiseren ten opzichte van fossiele plastics. Ten tweede stellen we een methodologie voor waarmee de reducties in klimaatimpact van biobased kunststoffen bepaald kunnen worden, in lijn met de berekeningen voor biobrandstoffen uit de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie (RED II).

Eerder heeft CE Delft het effect onderzocht van een verplichting op het gebruik van gerecycled of biobased kunststof en kwam tot de conclusie dat het mogelijk is om een aandeel van 25 tot 30% gerecyclede kunststoffen te bereiken met een verplichting. Om een hoger aandeel (50 à 60%) van biobased/gerecyclede kunststoffen te bereiken, zou daarom een aanzienlijke hoeveelheid biobased kunststof ingezet kunnen worden.

Aangezien sommige biobased kunststoffen veelbelovende reducties qua klimaatimpact laten zien (dat wil zeggen groter dan 1 kg CO2-eq./kg plastic), is het relevant te bekijken hoe mogelijke overheidssteun vormgegeven kan worden. Onderdelen van de productieketen van biobased kunststof zijn vergelijkbaar of identiek aan die van biobrandstoffen, omdat ze dezelfde biomassabronnen gebruiken. Een regeling voor overheidssteun aan biobased plastics kan daarom waar mogelijk aansluiten bij de RED II.

Meer over