Rapport

Technisch-economische analyse Voorschoten. Transitievisie warmte

Om bij te dragen aan het doel van een CO2-neutrale gemeente in 2050, stelt de gemeente Voorschoten een transitievisie warmte (TVW) op. In de TVW Voorschoten komt te staan op welke wijze de Voorschotense buurten van het aardgas af kunnen. Deze technisch-economische analyse is een eerste stap richting het opstellen van de TVW. De analyse leidt tot een (voorlopige) voorkeurstechniek per buurt en een fasering van de buurtaanpak in de tijd.

De resultaten kunnen gebruikt worden als basis voor het participatietraject. Uit het participatieproces moet blijken of de uitkomsten uit onze technisch-economische analyse kunnen rekenen op draagvlak onder de inwoners van Voorschoten. Dit kan ertoe leiden dat de buurten uiteindelijk overgaan op andere oplossingen dan die in dit rapport naar voren komen.

Auteurs