Rapport

Toetsing beleidsontwikkelingen waterstof

In 2030 geldt er in de EU een lidstaatverplichting voor gebruik van ‘groene waterstof in de industrie, van 42%. Voor Nederland, na Duitsland de grootste waterstofgebruiker in de EU, is dit een uitdagende doelstelling. Om (gedeeltelijk) aan deze doelstelling te voldoen en om de groenewaterstofmarkt op te laten bouwen, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een afnameverplichting met een ingroeipad voor de industrie uitgewerkt.

CE Delft is gevraagd hier een review op uit te voeren. Onze belangrijkste conclusie is dat in het basisscenario van onze analyses (waaronder een grondslag van het huidig industrieel waterstofgebruik van 70 PJ per jaar en een conservatieve onrendabele top van groene waterstof) het ingroeipad naar een afnameverplichting van 24% in 2030 niet gehaald wordt. Met andere aannames over onder andere kosten en grondslag (zoals door import van ammoniak) is het ingroeipad wel haalbaar, op grond van kwantitatieve analyses van subsidiebudgetten en onrendabele toppen. Om dat ook daadwerkelijk te realiseren, moeten nu wel in hoog tempo Financial Investment Decisions (FIDs) worden genomen, waarvoor voldoende marktvertrouwen nodig is. We denken dat de overheid daar een actieve rol in kan spelen door het maken van maatwerk- en ketenafspraken met marktpartijen.

Kamerbrief ‘Voortgang waterstofbeleid