Rapport

Tussenevaluatie Uitvoeringsprogramma Energie

Dit is een tussenevaluatie van het Uitvoeringsprogramma Energie van de provincie Noord-Brabant. Met deze evaluatie geven we inzicht in de doeltreffendheid van het gevoerde energiebeleid van de provincie, met andere woorden: worden de gestelde doelen gehaald? Deze evaluatie geeft inzicht in: -de processtappen en de bereikte resultaten en de voorziene resultaten in 2020, voor zover mogelijk met een doorkijk naar 2050; -de succes- en faalfactoren en daaraan gekoppeld de aanbevelingen. Deze evaluatie vormt samen met de uitkomsten van de denktank de basis voor verdere beleidsontwikkeling. Dit geeft voor de provincie richting aan een effectieve inzet van de resterende middelen voor de tweede helft van deze bestuursperiode.