Rapport

Van vuilniszak naar circulaire chemie. Verkenning van de potentie van kunststofafval als grondstof voor de Rotterdamse chemiesector

De gemeente Rotterdam wil graag het afval dat de stad produceert zo circulair mogelijk inzetten. Een belangrijk deel van het hoogwaardig te recyclen afval in de stad is kunststof. Dit werd tot voor kort vooral verbrand in de AEC. Recentelijk wordt een behoorlijk deel via nascheiding uitgesorteerd voor mechanische recycling. Hiermee is een deel van het mate­riaal hoogwaardig te recyclen maar voor een deel is dit ook lastig. Hiervoor worden op dit moment nieuwe technieken van chemische recycling ontwikkeld en uitgerold.

In deze verkenning onderzoeken we achtereenvolgens de hoeveelheid kunststofafval die beschikbaar is (in Rotterdam, in heel Nederland en in omringende landen), de technieken die gebruikt kunnen worden om dit afval te verwerken, en de schaal van de chemie in Rotterdam (om te kijken in hoeverre de hoeveelheid afval aansluit op de huidige productie). Vervolgens schetsen we een mogelijke inrichting van een recyclinghub Rotterdam met bijbehorende beleidsaanbevelingen.

Het afval in de regio Rotterdam is bij lange na niet toereikend om de kunststof­producerende industrie via chemische recycling van circulaire grondstoffen te voorzien.

Om circulariteit te verwezenlijken zal Rotterdam zich moeten ontwikkelen tot recycling­hub, waar via de haven kunststofafval (en mogelijk aanvullend koolstofrijk afval) uit Noordwest-Europa binnenkomt. Bij import zal wel zeer nauwkeurig gekeken moeten worden naar opties met de grootste milieuwinst. Transportafstand, type afval en manier van verwerking moeten allen meegenomen worden in de afweging. Als dat gebeurt, kan het mes aan twee kanten snijden: Rotterdam heeft er een sterke bron van nieuwe grondstoffen bij en de exporterende landen zijn verzekerd van hoogwaardige en milieukundig verantwoorde afvalverwerking.

Figuur: Theoretisch benodigde (om de aan kunststof gerelateerde petrochemische industrie in Rotterdam van recyclaat te voorzien) en beschikbare (reststromen uit bron- en nascheiding in Nederland en omringende landen) hoeveelheden kunststof