Rapport

Visie Verduurzaming Industrie Zaanstad

De gemeente Zaanstad wil uiterlijk in 2040 klimaatneutraal zijn. De Zaanse industrie is verantwoordelijk voor een groot deel van de broeikasgasuitstoot in de gemeente. Daarom heeft CE Delft onderzocht wat de verduurzamingsopties zijn voor de industrie en hoe de gemeente hier concreet bij kan helpen. De industrie kan op korte termijn al stappen zetten door te kijken naar energiebesparing en de inzet van warmtepompen. Voor verduurzaming op de lange termijn dienen de opties (bijv. waterstof, elektrificatie en reststromen plus externe warmte) goed onderzocht te worden. Omdat de processen in de Zaanse industrie op relatief lage temperaturen plaatsvinden is elektrificatie vaak goed mogelijk. De gemeente kan de verduurzaming van de industrie versnellen door o.a. actieve aansturing van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, goede voorbereiding op de aanleg van nieuwe infrastructuur en door verder onderzoek te (laten) doen naar de mogelijkheden van geothermie. Daarnaast adviseren we de gemeente om de samenwerking met de industrie te verdiepen, door bijvoorbeeld een convenant op te stellen met voor beide partijen concrete en niet-vrijblijvende afspraken, naar het voorbeeld van de nationale groene industriepolitiek. Daarin dienen milieueffecten van de verduurzaming en maatschappelijk draagvlak voor de industrie ook meegenomen te worden.

Op deze pagina is het Visiedocument beschikbaar, de uitgebreide rapportage is op aanvraag beschikbaar bij de gemeente Zaanstad.

Figuur: Beslisboom voor verduurzaming van de Zaanse industrie. Via verschillende stappen kan het energieverbruik worden verminderd. Voor de resterende warmtevraag moet gekozen worden voor een van de opties onderin de figuur (het eindbeeld). NB Groen gas is geen optie vanwege beperkte beschikbaarheid

Auteurs