Verkeerseconomie

CE Delft voert onderzoeks- en adviesopdrachten uit op het gebied van externe en infrastructuurkosten van verkeer, prijsbeleid voor de mobiliteitssector (belastingen en subsidies) en kosteneffectiviteitsanalyses van (beleids)maatregelen voor verduurzaming van de verkeerssector. Ook doen we regelmatig onderzoek naar de economische impact van mobiliteit (o.a. op werkgelegenheid) en stellen we Maatschappelijke Kosten Batenanalyses op van infrastructuurprojecten.

Over de afgelopen twintig jaar heeft CE Delft een uitgebreide expertise opgebouwd in het uitvoeren van economische analyses binnen de verkeer- en vervoerssector. Daarbij combineren we vaak economische kennis met technische, milieukundige en beleidskennis om goed onderbouwde en toegepaste onderzoeks- en adviesopdrachten uit te voeren voor een breed scala van nationale en internationale klanten. We maken gebruik van verschillende tools (milieuprijzendatabase voor transport) en modellen (DYNAMO, COSTREAM), en hebben ervaring met verschillende onderzoeksmethoden (evaluatiestudies, impact assessments, MKBAs, etc.).

Speerpunten

  • Externe- en infrastructuurkosten van verkeer (inclusief de kosten van milieueffecten, verkeersveiligheid en congestie).
  • Prijsbeleid, waaronder vormgeving van autobelastingen, subsidies of emissiehandel.
  • Total Cost of Ownership (TCO) analyses, waarbij we gebruik maken van ons TCO-model COSTREAM.
  • Kosteneffectiviteitsanalyses van (beleids)maatregelen  vanuit het perspectief van gebruiker, de overheidsfinanciën of de maatschappij als geheel.
  • Het ontwikkelen van kostencurves voor CO2-reductiekosten.
  • Infrastructuurbeleid, waaronder het uitvoeren van Maatschappelijke Kosten-Batenanalyses van infrastructuurprojecten.

Onze opdrachtgevers

  • Overheden, zoals de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Financien en Economische Zaken en Klimaat en de Europese Commissie.
  • Brancheorganisaties, zoals Transport en Logistiek Nederland, de International Road Union (IRU), International Rail Union (UIC) en de Federation Internationale de l’Automobile (FIA).
  • Milieuorganisaties, zoals Stichting Natuur en Milieu en Transport & Environment.
  • Bedrijven, zoals Louwman en Parqui, PitPoint en Cummins.  

Uw contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arno Schroten