Rapport

Alternative fuel infrastructures for heavy-duty vehicles

In deze studie worden de kansen en uitdagingen onderzocht met betrekking tot de aanleg en het gebruik van een alternatieve brandstofinfrastructuur voor zware voertuigen in de EU, en met name vrachtwagens. Deze studie is aangevraagd door de TRAN-commissie van het Europees Parlement. We presenteren de huidige stand van zaken en toekomstige behoeften in het licht van de ambitieuze doelen die de Green Deal stelt, het in medio juli 2021 gepubliceerde voorstel voor een verordening betreffende de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (AFIR) en de komende herziening van de verordening TEN-T.

Zie ook het blogartikel van Research4Committees over deze studie.

De belangrijkste bevindingen:

  • Gezien de decarbonisatiedoelstellingen van de Green Deal moet het vrachtwagentransport koolstofarmer worden. Maar de publiek toegankelijke oplaad- en tankinfrastructuur voor elektrische en waterstofvrachtwagens is op dit moment zeer beperkt.
  • Het doel van het voorstel voor een verordening betreffende de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen is om een minimuminfrastructuur te garanderen. Ook omvat het voorstel bindende, op afstand gebaseerde doelstellingen voor het aanleggen van laad- en waterstoftankstations voor vrachtwagens.
  • Op basis van de verwachte toekomstige infrastructuurvereisten moet nachtelijk opladen op een depot een hoofdrol spelen wat elektrische vrachtwagens betreft. Ook zijn openbare nachtelijke laadstations en ultrasnelle laadpalen nodig, zij het in mindere mate. Voor (middel)langeafstandstransport is het echter cruciaal dat er een publiek toegankelijke oplaadinfrastructuur is die snelladen en nachtelijk laden op laag vermogen mogelijk maakt.
  • Omdat het opladen van vrachtwagens op depots en openbare oplaadstations langs de weg veel stroom vragen, moet het elektriciteitsnet (en de capaciteit ervan) op een gepaste manier aangepast en uitgebreid worden om deze toekomstbestendig te maken.
  • In het strategisch uitrolplan, dat samen met het wetgevingsvoorstel is gepubliceerd, staat omschreven welke strategie en maatregelen gebruikt worden om obstakels te verminderen. Denk hierbij aan financieringsmechanismen en de ontwikkeling en standaardisatie van een datagovernancekader.