Rapport

Back(casting) to the future!

In opdracht van de gemeente Den Haag is door middel van een backcastinganalyse nagegaan hoe de gemeentelijke ambitie kan worden verwezenlijkt om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Daarbij is voortgebouwd op het eindbeeld uit de ‘Energievisie Den Haag 2040’, en op de Haagse Nota Mobiliteit. Vanuit die eindbeelden is terug geredeneerd welke werkzaamheden en maatregelen wanneer moeten worden uitgevoerd om het eindbeeld van “Den Haag klimaatneutraal in 2040” te realiseren. Parallel aan de backcastingstudie is een rapport ‘Economische impact Energievisie 2040’ opgesteld, waarin de financiële en maatschappelijke kosten en baten becijferd zijn van de volledige implementatie van alle maatregelen uit de ‘Energievisie Den Haag 2040’.

De belangrijkste bevindingen zijn:

  • Het halen van de beleidsdoelstelling is voor meer dan de helft afhankelijk van ‘rugwind’. Daarmee wordt bedoeld dat Europese en landelijke wetgeving zal leiden tot grootschalige reducties van de CO2 uitstoot, met name bij elektriciteitsproductie en bij mobiliteit.
  • Voor mobiliteit bestaat op dit moment geen realistische route naar klimaatneutraliteit in 2040. Voor klimaatneutrale mobiliteit zijn de ontwikkelingen in de auto-industrie doorslaggevend.
  • Maatregelen die EU en Rijksoverheid treffen, zijn beslissend. Daarom is een lobby naar die overheden waarin op maatregelen wordt aangedrongen belangrijk.
  • Met het realiseren van de maatregelen die in de Energievisie zijn benoemd is een investering gemoeid van € 3,7 miljard over de periode 2014-2040. Dat zijn grotendeels maatregelen die andere partijen dan de gemeente zouden moeten nemen. In principe liggen de kosten en baten van de investeringen dan ook bij die partijen.
  • De gemeente wordt onder andere aangeraden het reeds ingezette beleid te intensiveren dat gericht is op het informeren, overtuigen, faciliteren en stimuleren van partijen die stappen willen zetten richting klimaatneutraliteit. Als voorbeeld van maatregelen die nu al aandacht behoeven is benoemd: het klimaatneutraal maken van de warmte- en koudevoorziening in de bestaande bouw en het realiseren van energiebesparing in de bestaande bouw.