Rapport

Duurzaamheidsbeleid eigen bedrijfsvoering gemeente IJsselstein

De gemeente IJsselstein streeft naar een CO2-neutrale gemeentelijke organisatie in 2030. De gemeente stelt daarbij een voorbeeldrol te willen vervullen. CE Delft heeft voor de rekenkamer van de gemeente IJsselstein onderzoek gedaan naar de uitvoering van deze ambitie. Hierbij is gekeken naar het beleid op het gebied van eigen vastgoed, eigen mobiliteit, eigen afvalstromen, inkoop en openbare verlichting.

Uit het onderzoek volgt dat de uitvoering van dit beleid gefragmenteerd plaatsvindt, niet wordt gemonitord en in hoge mate afhankelijk is van het persoonlijk enthousiasme van betrokken medewerkers. Daarnaast blijkt dat financiële middelen vaak niet toereikend zijn om met grote verduurzamingsmaatregelen aan de slag te gaan.

Geadviseerd wordt om voortaan jaarlijks voortgangsinformatie op te leveren aan de raad over het doelbereik, en werk te maken van zowel de uitvoering als het borgen van het beleid. Hiervoor is het nodig dat de besluitvorming voor het ter beschikking stellen van voldoende middelen wordt opgestart. Hiernaast liep het duurzaamheidsbeleid van de gemeente IJsselstein tot 2020. Geadviseerd wordt om – zoals eerder toegezegd – het beleid te evalueren, en hier ook te kijken naar de behoefte vanuit de organisatie om beleid beter te borgen.

Deze adviezen zijn op 7 juli 2022 overgenomen door de gemeenteraad van IJsselstein.

Het volledige rekenkamerrapport is hier terug te vinden.