Rapport

MKBA Windenergie Lage Weide

Het Utrechtse College en de Gemeenteraad zetten in op de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Het programma Utrechtse Energie! is gericht op een reductie van 30% van de broeikasgassen in 2020. Eén van de initiatieven om dit te bereiken is een Windmolenplan in Lage Weide van de coöperatieve Vereniging Energie-U.Om tot een goede beoordeling en integrale afweging van voor- en nadelen van de alternatieven te komen (in het kader van de ontwerpstructuurvisie), is een maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) uitgevoerd. De MKBA is een afwegingsmethode die alle economische effecten (ook wel welvaartseffecten genoemd) van een project in kaart brengt. De effecten zijn zoveel mogelijk in geld uitgedrukt zodat deze onderling vergelijkbaar zijn.