Rapport

Niet-fiscale prijsprikkels

CE Delft heeft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse  Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor niet-fiscale energieprijsprikkels. De studie maakt onderdeel uit van het plan van aanpak energiebesparing gebouwde omgeving van BZK. De verkenning betreft zowel elektriciteit als gas, en zowel huishoudens als utiliteitbouw. De niet-fiscale prijsprikkels die zijn verkend betreffen: 

  1. Differentiatie van de leveringsprijzen naar omvang van het verbruik
  2. Differentiatie van de leveringsprijzen naar tijdstip van verbruik
  3. Effect op energiebesparing van de ‘autonome’ prijsverhogingen van energie

De energiebesparende effecten van prijsveranderingen (opties 1 en 3) zijn bepaald op basis van prijselasticiteiten, voor optie 2 is gebruik gemaakt van de resultaten van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) Intelligente Netten die CE Delft i.s.m. KEMA heeft uitgevoerd.

De conclusies luiden:

  • Dat een differentiatie van de leveringsprijzen naar omvang van het verbruik weliswaar een energiebesparing kan opleveren die oploopt tot 2%, maar dat dit marktafspraken vergt die strijdig zijn met de mededingingsregels van de vrije energiemarkt, via leveringsprijzen is deze optie niet haalbaar.
  • Dat de omvang van energiebesparing t.g.v. differentiatie van de leveringsprijzen naar tijdstip van verbruik onzeker is, en dat het belangrijkste effect hiervan vooral verschuiving van het tijdstip van verbruik zal zijn. De haalbaarheid is groot, deze differentiatie zal naar verwachting vanzelf tot stand komen, volgend op de uitrol van slimme meters en slimme netten.
  • Het energiebesparend effect t.g.v. de ‘autonome’ prijsstijgingen van energie bedraagt 0,2 tot 0,4% per jaar.