Rapport

Ontwikkeling CO2-emissies Zaanstad: 2010-2019

Begin 2021 heeft CE Delft het rapport ‘Doorrekening Zaans Klimaatakkoord 2.0: Stand van zaken CO2-uitstoot Zaanstad en effect van initiatieven en beleidsmaatregelen’ gepubliceerd. Dat rapport gaf onder andere de uitstoot van broeikasgassen (uitgedrukt in CO2-equivalenten) in het jaar 2018 in de gemeente Zaanstad weer. Inmiddels zijn ook de emissiecijfers van het jaar 2019 bekend. In dit onderzoek presenteren we de CO2-emissies van de verschillende sectoren in Zaanstad in 2019. Daarnaast geven we inzicht in de CO2-emissies en de opwek van hernieuwbare energie in de periode 2010-2019 en verklaringen voor opvallende veranderingen daarin.

In 2019 was de totale uitstoot van broeikasgassen in de gemeente Zaanstad 1,2 Mton CO2-equivalenten. De sector industrie was de grootste veroorzaker van broeikasgasemissies, gevolgd door respectievelijk de gebouwde omgeving, verkeer en vervoer en tot slot landbouw, bosbouw, visserij en natuur. De emissies in Zaanstad zijn in 2019 afgenomen ten opzichte van 2018. Dit komt vooral door een afname van de emissies van de sectoren gebouwde omgeving en industrie. In de periode 2010-2019 is te zien dat de totale emissies in 2015 een hoogtepunt bereiken en sindsdien jaarlijks afnemen. Deze afname is voor het overgrote deel toe te schrijven aan een sterke afname in de periode 2015-2017 in de emissies van het broeikasgas HFK-125, een stof die onder andere wordt gebruikt als koelmiddel en als drijfgas in spuitbussen. Ook is een groot deel van de totale CO2-reductie toe te schrijven aan een reductie in de CO2-emissiefactor van het landelijke elektriciteitsnet.

In Zaanstad werd in 2019 695 GWh aan elektriciteit verbruikt. Hiervan is 41 GWh hernieuwbare elektriciteit, opgewekt met wind, zon en biogas dat geproduceerd wordt bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dit is een toename van 20% ten opzichte van de hernieuwbare opwek in 2018.