Rapport

Doorrekening Zaans Klimaatakkoord 2.0 – Stand van zaken CO2-uitstoot Zaanstad en effect van initiatieven en beleidsmaatregelen

De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om tussen 2030 en 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Dit houdt in dat uiterlijk in 2040 netto geen uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen meer plaatsvindt binnen de gemeentegrenzen. Recent is het Zaanse Klimaatakkoord 2.0 gepresenteerd, waar de huidige stand van zaken, de verschillende duurzame initiatieven en beleidsontwikkelingen in het kader van de energietransitie, circulaire economie en gezonde leefomgeving in Zaanstad in kaart zijn gebracht. De gemeente Zaanstad heeft CE Delft gevraagd om voor dit Klimaatakkoord 2.0 inzicht te geven in de huidige stand van zaken met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen en de CO2-effecten van voorgenomen maatregelen waar mogelijk door te rekenen.

Samen met de gemeente zijn negen ontwikkelingen en vijftien Zaanse maatregelen en initiatieven geselecteerd die voldoende concreet zijn om door te rekenen en/of een significant effect hebben. Het effect van deze maatregelen op de emissies in 2030 is een reductie van circa 30% in 2030 ten opzichte van 2018. Dit loopt op naar 47% in 2040 en 59% in 2050.