Rapport

Statusdocument bio-energie 2011

Agentschap NL heeft CE Delft gevraagd te assisteren bij het updaten van het statusdocument bio-energie met cijfers over het jaar 2011. In het statusdocument wordt een overzicht gegeven van de hoeveelheid energie uit biomassa, een beschrijving van het huidige beleidskader op het gebied van bio-energie, en de mate waarin Nederland op koers ligt voor het behalen van de Europese doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie.

Uit het statusdocument blijkt dat de hoeveelheid bio-energie in het totale eindverbruik licht is toegenomen, net als de totale hoeveelheid hernieuwbare energie (ruim 4% van het bruto eindverbruik). De vraag is echter of deze groei voldoende is om aan de Europese doelstelling van 14% hernieuwbare energie in 2020 te voldoen. De beperkte groei wordt mede veroorzaakt door de afname van opgewekte energie in de categorie ‘overige verbranding’. Daarnaast daalde de fysieke levering van biotransportbrandstoffen doordat bepaalde typen brandstoffen administratief dubbel geteld mogen worden, maar niet meetellen voor de 14%-doelstelling.