Rapport

Statusdocument bio-energie 2012

De bijdrage van bio-energie  aan de Nederlandse energievoorziening bedroeg in 2012 ruim 71 PJ, een stijging van bijna 2 PJ ten opzichte van 2011. Daarmee is 75% van het verbruik van hernieuwbare energie in Nederland afkomstig van bio-energie. De stijging wordt vooral veroorzaakt door de  oplopende bijmengplicht van biotransportbrandstoffen van 4,25% naar 4,5%. Verbruik van energie uit ‘overige biomassaverbranding’ (o.a. papierslib, groenafval en kippenmest) herstelde zicht tot het niveau van 2010, na een forse daling in 2011 door onderhoud aan installaties, afloop van MEP-subsidies en hoge prijzen van biomassa. Het bij- en meestoken van biomassa in grote elektriciteitscentrales daalde juist aanzienlijk door calamiteiten en uitloop van onderhoud (brand kolencentrale bij Nijmegen, onderhoud Amercentrale). Dit blijkt uit het ‘Statusdocument bio-energie 2012’, dat CE Delft opstelde in opdracht van Agentschap NL. Naast een overzicht en duiding van de huidige stand van zaken  omvat het  een update van het beleid op het gebied van bio-energie en een overzicht van de herkomst en duurzaamheid van in Nederland ingezette biomassa.