Rapport

Study supporting the Impact Assessment of the CountEmissions EU initiative

In juli 2023 heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd voor CountEmissions EU, een geharmoniseerd raamwerk voor het berekenen van de broeikasgasemissies van vervoersdiensten in het vracht- en passagiersvervoer. Doel van dit raamwerk is om te komen tot vergelijkbare inschattingen van de broeikasgasemissies van specifieke vervoersdiensten, zodat vervoerders en verladers/passagiers hun transportbeslissingen kunnen baseren op betrouwbaardere en consistentere emissiedata. Daarnaast hoopt de Commissie dat het CountEmissions EU-raamwerk het gebruik van ‘carbon footprinting’ voor vervoersdiensten stimuleert, zodat deze informatie voor meer vervoersdiensten beschikbaar komt.

 CE Delft heeft de Europese Commissie (DG MOVE) in de ontwikkeling van de CountEmissions EU regelgeving ondersteund bij het uitvoeren van de Impact Assessment. Daarbij is onder andere gekeken naar wat het probleem is dat met CountEmissions EU aangepakt zou moeten worden, wat daarvoor de opties zijn en wat de voor- en nadelen van die verschillende opties zijn. Vervolgens zijn voor een zestal beleidsopties de economische, sociale en milieueffecten doorgerekend. Op basis daarvan is een voorkeursvariant geïdentificeerd, die uiteindelijk door de Commissie als uitgangspunt is genomen voor hun wetsvoorstel.

 In het uiteindelijke voorstel voor CountEmissions EU vormt een gemeenschappelijke methodiek voor de berekening van broeikasgasemissies van vervoersdiensten de kern. Alle partijen in Europa die de broeikasgasemissies van hun vervoersdiensten berekenen en communiceren zouden gebruik moeten maken van die methodiek. Daarbij wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van daadwerkelijke data voor de vervoersdienst, maar als alternatief mag er ook gebruik gemaakt worden van default data uit een centrale EU database. Grote bedrijven zijn daarnaast verplicht om hun berekeningen en resultaten te laten verifiëren door onafhankelijke instanties. Ook externe rekentools die door partijen gebruikt mogen worden voor de berekeningen moeten worden gecertificeerd.

Auteurs