Methode

CO2-beprijzing bij inkopen en aanbesteden

CO2-beprijzing betekent dat de kosten voor de uitstoot van broeikasgassen betrokken worden bij de besluitvorming van organisaties. Bij externe CO2-beprijzing gaat het om geldstromen tussen organisaties, zoals bijvoorbeeld een CO2-heffing. Bij  interne CO2-beprijzing committeren organisaties zich aan een CO2-prijs, en rekenen dit mee bij interne afwegingen.

Op dit moment is er veel interesse in het toepassen van CO2-beprijzing bij de inkoop van goederen en diensten door provincies en gemeenten. Een belangrijke vraag is hoe groot de CO2-emissies van de verschillende typen overheden eigenlijk zijn. Dat hebben wij berekend in CO2-beprijzng decentrale overheden en bij de activiteiten van duurzame provincies.

Zinvol bij hoge CO2-emissies

CO2-beprijzing kan een rol spelen in het omlaag brengen van de CO2-voetafdruk. Naast de aanbesteding van GWW werken is het relevant bij aanbesteding van OV-concessies, het doelgroepenvervoer en de inkoop van elektriciteit en warmte. Wij hebben dan ook gekeken naar groene stroom, en een CO2-kostentool voor CO2-beprijzing bij doelgroepenvervoer. Daarnaast hebben we de mogelijkheden bekeken van interne CO2-beprijzing bij inkoop van catering, meubilair en textiel. Voor de VNG heeft CE Delft een tool ontwikkeld die CO2-beprijzing kan meenemen bij aanbestedingen rondom openbare verlichting.