Rapport

Hoogwaardige recycling

Regelmatig komt het voor dat afvalstromen op verschillende manieren gerecycled kunnen worden. Dit roept dan vaak de vraag op welke vorm van recycling als hoogwaardiger beschouwd moet worden. Dit onderzoek had daarom tot doel om te bepalen hoe de hoogwaardigheid van recyclingroutes bepaald kan worden. Daarbij zijn we gaan denken vanuit de methodiek van de levenscyclusanalyse (LCA) en hebben we een beleidsformule opgesteld die kan dienen als vuistregel. De op LCA gebaseerde multicyclus-LCA-methodiek (mLCA) is meer rekenkundig vastgesteld. De beleidsformule is meer redenerend bepaald. Vervolgens hebben we beiden methodieken toegepast op vijf afvalcases en hier conclusies uit getrokken. De afvalcases waren PET-afval, A/B-afvalhout, autowrakken, betonpuin en dakafval. Hiermee is een breed pallet aan afvalcases bestreken: de methodieken zouden sterker worden indien getest met meer afvalcases. De conclusies uit dit rapport zijn daarmee voorlopig. Het zijn methodieken in ontwikkeling. De ontwikkelde methodieken borduren voort op de afvalhiërarchie, de principes van de circulaire economie en de levenscyclusanalyse wetenschap. Dit project is uitgevoerd onder leiding van CE Delft in samenwerking met Rebel en IVAM.

Aanvullend aan deze analyse is samen met Rebel ook een economische analyse uitgevoerd naar het begrip hoogwaardige recycling.