Methode

CEGEM-model

Steeds meer gemeenten vragen CE Delft om de toekomstige effecten van hun klimaatbeleid door te rekenen. CE Delft heeft hiervoor het Gemeentelijk Emissiereductie Model (CEGEM) ontwikkeld. Het CEGEM-model sluit aan bij de landelijke monitoring door PBL in de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) waardoor gemeenten over onderling vergelijkbare cijfers beschikken. CEGEM is dé standaard voor monitoring van het gemeentelijk klimaatbeleid.

Werkwijze
CEGEM is modulair opgebouwd aan de hand van de volgende stappen: Een meting van de huidige CO2-emissies, een prognose van toekomstige emissies zonder lokaal beleid, en een prognose van de CO2-reductie van het huidige én het toekomstige gemeentebeleid. Daarnaast brengen we de hernieuwbare elektriciteitsproductie in beeld.

  1. Meting van de huidige CO2-emissies: het maken van effectief beleid begint met inzicht. Wat zijn de huidige emissies en waar vindt de uitstoot plaats? Dat geeft aanwijzingen waar beleid effectief kan worden ingezet. We bepalen de huidige CO2-emissies binnen de gemeente (zowel CO2 als overige broeikasgassen) van de sectoren (Mobiliteit, Gebouwde omgeving, Industrie, Landbouw, Energie). De Regionale Klimaatmonitor vormt daarvoor een goede basis. We maken daarnaast een inschatting van de emissies in 1990, het basisjaar voor het klimaatbeleid.
  2. Emissies zonder gemeentelijk beleid: ook zonder lokaal beleid veranderen de CO2-emissies. Door te bepalen wat de toekomstige emissies zijn zonder lokaal beleid, weet de gemeente hoeveel aanvullende CO2-reductie nodig is om het CO2-reductiedoel te halen. We maken een prognose van de emissies in 2030 en/of 2050, zoals die zouden zijn zonder lokaal klimaatbeleid. Landelijk beleid heeft invloed op deze emissies, maar ook de verwachte bevolkingsgroei of -krimp. Deze factoren nemen we mee om het basispad te bepalen. Hierbij sluiten we aan bij de nationale KEV.
  3. Emissies met gemeentelijk beleid: met gemeentelijke beleidsmaatregelen stuurt de gemeente op CO2-reductie. Als duidelijk is wat het beleid oplevert, kan de gemeente bijsturen om haar doelen te halen. We rekenen alle relevante beleidsmaatregelen van de gemeente door en bepalen wat de effecten zijn op de CO2-uitstoot in 2030/2050. Dit kunnen bestaande maatregelen zijn, maar ook maatregelen die de gemeente overweegt om te nemen.

Hernieuwbare elektriciteitsproductie: veel gemeenten hebben aparte doelstellingen voor hernieuwbare elektriciteitsproductie of zijn gecommitteerd aan afspraken in het kader van de Regionale Energiestrategieën (RES). We brengen daarom de verwachte hernieuwbare energieproductie apart in beeld en zetten dit af tegen het elektriciteitsverbruik in de gemeente.

Resultaat
Met de CO2-doorrekening krijgt u de verwachte CO2-uitstoot in uw gemeente in 2030 en 2050, met en zonder gemeentelijk beleid. U krijgt direct inzicht in de beleidsmaatregelen die de meeste CO2-reductie oplevert. En u ziet of met de huidige en geplande maatregelen het gemeentelijke klimaatdoel wordt behaald.

CE Delft heeft al voor verschillende gemeenten een CO2-doorrekening van beleid gemaakt, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Zaanstad, Almere, Leiden en Middelburg. Voor de gemeen­ten Den Bosch, Middelburg en Amsterdam hebben we daarnaast verkend wat mogelijke aan­vullende beleidsmaatregelen zijn om de doelstellingen te halen.

Webinar Klimaatdoorrekening voor gemeenten
Wilt u meer weten over klimaatdoorrekeningen voor gemeenten en het CEGEM-model, kijk dan ook eens naar Webinar Klimaatdoorrekening voor gemeenten – CE Delft.

Contact
Heeft uw gemeente behoefte aan een CO2-doorrekening, of wilt u weten of deze aanpak geschikt is in uw gemeente? Suzanne Breman en Jasper Schilling kunnen u verder helpen.

Wat kan CE Delft voor u doen?

Klimaatdoorrekening huidig beleid

CE Delft kan een doorrekening doen van het huidige beleid met het CEGEM-model. We brengen daarbij per beleidsmaatregel in beeld wat bijdraagt aan de doelstelling van de gemeente en laten zien of de gemeente haar doelstellingen haalt met het huidige beleid.

Advies voor aanvullend beleid

CE Delft kan ook advies geven over aanvullende maatregelen die genomen kunnen worden om de doelstelling van de gemeente te halen. We berekenen wat het effect is van aanvullende maatregelen, zodat duidelijk wordt wat nodig is. Hiermee heeft de gemeente een goede basis om bijvoorbeeld een routekaart, energievisie of klimaatplan op te stellen