Methode

Monitoring klimaatbeleid, doorrekening CO2-maatregelen

Steeds meer gemeenten vragen CE Delft om de toekomstige effecten van hun klimaatbeleid door te rekenen. Op nationaal  niveau wordt daarvoor de klimaat- en energieverkenning (KEV) gebruikt.
CE Delft heeft voor lokale overheden een gestandaardiseerde methode ontwikkeld zodat gemeenten de te verwachte effectiviteit van klimaatmaatregelen in beeld krijgen. Dit geeft gemeenten de kans om hun beleid bij te sturen om  de lokale CO2-reductie te realiseren.

Werkwijze
CE Delft hanteert bij de CO2-doorrekening van gemeentelijk beleid de volgende stappen: een nulmeting van de huidige CO2-emissies, een prognose van toekomstige emissies zonder lokaal beleid, en een prognose van de CO2-reductie van het huidige en toekomstige gemeentebeleid.

 1. Nulmeting
  Het maken van effectief beleid begint met inzicht in de huidige situatie. Wat zijn de huidige emissies en waar vindt de uitstoot plaats? Dat geeft inzicht in waar beleid effectief kan worden ingezet. We bepalen de huidige CO2-emissies binnen de gemeente (zowel CO2 als overige broeikasgassen, omgerekend naar CO2-equivalenten) van sectoren  De Regionale klimaatmonitor vormt daarvoor een goede basis. We maken daarnaast een inschatting van de emissies in 1990, het basisjaar voor het klimaatbeleid
 1. Basispad
  Ook zonder lokaal beleid veranderen de CO2-emissies. Door te bepalen wat de toekomstige emissies zijn, zonder lokaal beleid, weet de gemeente hoeveel aanvullende CO2-reductie nodig is om het CO2-reductiedoel te halen. We maken een prognose van de emissies in 2030, 2040 en/of , zoals die zouden zijn zonder lokaalklimaatbeleid. Landelijk beleid heeft invloed op deze emissies, maar ook de verwachte bevolkingsgroei of -krimp. Deze factoren nemen we mee om het basispad te bepalen . Hierbij sluiten we aan bij de nationale KEV.
 2. Beleidsdoorrekening
  Met gemeentelijke beleidsmaatregelen stuurt de gemeente op CO2-reductie. Als duidelijk is wat het beleid oplevert, kan de gemeente bijsturen om haar doelen te halen. We rekenen alle relevante beleidsmaatregelen van de gemeente door en bepalen wat de impact is op de CO2-uitstoot in 2030/2050. Dit kunnen bestaande maatregelen zijn, maar ook maatregelen die de gemeente overweegt om te nemen.

Resultaat
Met de gestandaardiseerde CO2-doorrekening krijgt u de verwachte CO2-uitstoot in uw gemeente in 2030 en 2050, met en zonder gemeentelijk beleid. U krijgt direct inzicht in de beleidsmaatregelen die de meeste CO2-reductie levert. En u ziet of met de huidige en geplande maatregelen het gemeentelijke klimaatdoel wordt behaald.

CE Delft heeft al voor verschillende gemeenten een CO2-doorrekening van beleid gemaakt, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Haarlem en Zaanstad, waarin we de drie stappen van nulmeting, basispad en beleidsdoorrekening in kaart hebben gebracht.

 • Heeft uw gemeente behoefte aan een gestandaardiseerde CO2-doorrekening, of wilt u weten of deze aanpak geschikt is in uw gemeente? Suzanne en Jasper kunnen u verder helpen.
  Suzanne Breman Jasper Schilling