Nieuws

Nieuwsbrief Duurzame stad | Najaar 2022

CE Delft heeft de ambitie om met de grote en middelgrote steden in Nederland (G4, G40) de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Daarvoor zetten wij ons team duurzame stad in, waarin jarenlange kennis en praktijkervaring verzameld zijn.

Wil je meer weten over het aanbod van CE Delft voor gemeenten, waterschappen en regionale samenwerkingsverbanden? Bekijk dan onze webpagina Duurzame stad.

In deze nieuwsbrief

  • Column Pien van Berkel – Energiearmoede vraagt inzet op korte én lange termijn
  • Doorrekenen lokaal klimaatbeleid
  • Zaanstad – verduurzamen bestaande woningen
  • Eindhoven – netcongestie bedrijventerreinen
  • Oplossingen bij vol elektriciteitsnet
  • Webinar: Logistiek laden bij weinig elektriciteitsaanbod
  • Amsterdam – Energietransitie haven
  • Zero-emissie op bouwplaatsen
  • Rotterdam – Duurzaam inkopen
  • Recente publicaties

Column

Energiearmoede vraagt inzet op korte én lange termijn
Door de sterke stijging van de energieprijzen staat het onderwerp energiearmoede nu ook in Nederland op de kaart. In 2021 hebben wij onderzoek gedaan naar energiearmoede in relatie tot de warmtetransitie naar aardgasvrij. Sinds de zeer sterke stijging van de energieprijzen is het aantal huishoudens met energiearmoede explosief gegroeid. Energiearmoede is echter geen tijdelijk probleem. Een structurele aanpak is nodig, met maatregelen op de korte en lange termijn, om energiearmoede te bestrijden. Lees de column

Energietransitie

Doorrekenen lokaal klimaatbeleid
Steeds meer gemeenten vragen CE Delft om de toekomstige effecten van hun klimaatbeleid door te rekenen. Op nationaal niveau wordt daarvoor de klimaat- en energieverkenning (KEV) gebruikt. CE Delft heeft voor lokale overheden een methode ontwikkeld zodat gemeenten de te verwachte effectiviteit van klimaatmaatregelen in beeld krijgen. Dit geeft gemeenten de kans om hun beleid bij te sturen om de lokale CO2-reductie te realiseren. CE Delft heeft al voor verschillende gemeenten een CO2-doorrekening van beleid gemaakt, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Haarlem en Zaanstad, waarin we de drie stappen van nulmeting, basispad en beleidsdoorrekening in kaart hebben gebracht. Lees hier hoe we toekomstige effecten van het klimaatbeleid in uw gemeente kunnen doorrekenen. Meer informatie: Jasper Schilling

Zaanstad – verduurzamen bestaande woningen
De gemeente Zaanstad wil in 2040 klimaatneutraal te zijn. Ook de woningvoorraad moet aan deze doelstelling voldoen. De gemeente Zaanstad werkt aan een Plan van Aanpak bestaande woningvoorraad, waar verschillende thema’s worden gebundeld, zoals verduurzaming, funderingsherstel en langer zelfstandig thuis wonen. Zaanstad heeft CE Delft gevraagd wat de klimaatdoelstelling betekent voor de bestaande woningen in de komende vier jaar en of de huidige gemeentelijke maatregelen voldoende zijn. En welke fysieke verduurzamingsmaatregelen nodig zijn om de doelstelling te halen. Om de klimaatdoelstelling van de gemeente te vertalen naar een doel voor bestaande woningen in 2026, stellen we een aantal scenario’s op met een heldere onderbouwing  van de bijbehorende CO2-reductie. Samen met de gemeente kiezen we het gewenste scenario. Meer informatie: Katja Kruit

Eindhoven – netcongestie bedrijventerreinen
In 2021 onderzocht CE Delft het energieverbruik en de CO2-uitstoot op twintig de bedrijventerreinen in Eindhoven en mogelijke maatregelen om deze terug te dringen. Inmiddels heeft de netbeheerder aangekondigd dat, vanwege te weinig netcapaciteit, niet alle bedrijven een nieuwe of grotere netaansluiting voor elektriciteit kunnen krijgen. De gemeente heeft een 20-tal bedrijven op twee bedrijventerrein in kaart, die aanvraag hebben gedaan voor een perceel, maar mogelijk geen netaansluiting kunnen krijgen. Gemeente Eindhoven heeft gevraagd of CE Delft de verwachte netcapaciteit per bedrijf in kaart kan brengen. In een vervolgstudie onderzoekt CE Delft nu oplossingen voor congestie op dit bedrijventerrein. Meer informatie: Lucas van Cappellen

Stedelijke mobiliteit

Oplossingen bij vol elektriciteitsnet
De logistieke sector moet richting 2030 overstappen op elektrische bestelauto’s en vrachtwagens, onder andere vanwege de invoering van zero-emissiezones. In sommige gebieden kan de netbeheerder de nieuwe of grotere netaansluiting niet realiseren: er is gebrek aan capaciteit van het elektriciteitsnetwerk, het net is vol. CE Delft heeft zes maatregelen uitgewerkt in factsheets, die aansluiten bij de kennisbehoefte van logistieke bedrijven en die het mogelijk maken meer elektriciteit te gebruiken, ondanks beperkte netcapaciteit. Ook is het overheidsbeleid in kaart gebracht om deze oplossingen te ondersteunen en te versnellen. Deze oplossingen voor netcongestie kunnen ook gebruikt worden door andere type bedrijven. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting Connekt en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Meer informatie: Lucas van Cappellen

Webinar: Logistiek laden bij weinig elektriciteitsaanbod
Op 29 september presenteert Lucas van Cappellen het rapport ‘Laden voor logistiek bij beperkte netcapaciteit’ en gaat in gesprek met panelleden over de mogelijkheden en beperkingen van beschikbare oplossingen om met netcongestie om te gaan. Meld u hier aan!

Amsterdam – Energietransitie haven
De energietransitie leidt in de haven van Amsterdam tot elektrificatie van gasgebruik van bedrijven, elektrische logistiek en walstroom in plaats van aggregaten op schepen. Al deze ontwikkelingen resulteren in een forse toename in de elektriciteitsvraag en vereiste capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. Daarom is het van belang om inzicht te krijgen in het energienetwerk en energiesysteem van de toekomst en welke uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk vereist is. CE Delft actualiseert de scenario’s en onderzoekt de potentie van batterijen als oplossing. Meer informatie: Lucas van Cappellen

Duurzaam inkopen & circulariteit

Zero-emissie op bouwplaatsen
Rijksoverheden zijn in verschillende projecten aan het verkennen hoe bouwprojecten zero-emissie kunnen worden uitgevoerd. In toekomstige aanbestedingen willen beide partijen namelijk dat het aandeel zero-emissiebouwmaterieel wat ingezet wordt in Rijksinfrastructuurprojecten toeneemt. In maart 2022 heeft CE Delft in opdracht van Rijkswaterstaat een onderzoek afgerond naar de kosten van zero-emissiebouwplaatsen met batterijelektrische werktuigen, waaronder kosten voor het materieel en verschillende soorten energievoorzieningen. Begin oktober publiceert CE Delft een samenvattende rapportage en infographic met hierin de belangrijkste resultaten. Andere overheden, waaronder gemeenten, kunnen profiteren van deze recent opgedane kennis uit deze publicatie. De publicatie is ook interessant voor de inkopende organisaties die hun eisen in aanbestedingen formuleren en de inschrijvende bedrijven die zero-emissie in offertes opnemen. Meer informatie: Matthijs Otten

Rotterdam – Duurzaam inkopen
Gemeente Rotterdam wil met de eigen inkoop van goederen en diensten een concrete bijdrage leveren aan de realisatie van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). CE Delft onderzoekt welke productgroepen een rol spelen bij de MVI-impacts en welk verbeteringen via de duurzaam inkopen zijn te behalen. De resultaten kunnen worden gebruikt om strategische inkoopbeslissingen te onderbouwen, bewustwording te faciliteren bij interne opdrachtgevers en MVI-beleid aan te scherpen. Meer informatie: Lonneke de Graaff

Recente publicaties

Abonneer je op de nieuwsbrief Duurzame stad