Rapport

Integrale effectenanalyse. Programma Energiehoofdstructuur 2023

Voor het Programma Energie Hoofdstructuur (PEH) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft CE Delft samen met Pondera en BRO een integrale effectanalyse (IEA) gemaakt van het energiesysteem in 2050. Het PEH is een ruimtelijk plan op hoofdlijnen dat gaat over de ontwikkeling van energie-infrastructuur van nationaal belang (hoofdstructuur) tussen 2030 en 2050 die nodig is voor een klimaatneutraal energiesysteem.

Het doel van PEH is om tijdig ruimte te reserveren voor deze energie-infrastructuur. In het PEH worden drie soorten uitspraken opgenomen: over (bestaande) reserveringen, ruimtelijke ontwikkelrichtingen en generiek beleid. Deze uitspraken gaan over de benodigde energiehoofdstructuur voor elektriciteit, (brand)stoffen (grondstoffen, waterstof, CO2, methaan) en warmte (bovenregionale warmtenetten). PEH vormt hier het kader voor en wordt verder uitgewerkt in projecten voor de realisatie van de energiehoofdstructuur.

Deze integrale effectenanalyse bevat de inhoudelijke analyses die ten grondslag liggen aan het PEH. Hiervoor is voor zowel elektriciteit, waterstof als overige gassen en brandstoffen een analyse gemaakt van het te verwachten ruimtegebruik voor de infrastructuur die in de periode 2030-2050 nodig is om vraag en aanbod met elkaar te verbinden. Hiervoor zijn de mogelijke ontwikkelingen richting een klimaatneutraal energiesysteem in kaart gebracht.

Meer over